Sargam Saini

Sargam Saini

Master-Student

Department of Neuroscience, Neuropharm and Genetics
Blegdamsvej 3
København N.

E-mail: sargam.saini@sund.ku.dk

Job responsibilities
Kjærulff Lab, Løland Lab