Lara Kristin Sach

Lara Kristin Sach

Master-Student

Department of Neuroscience, Integrative Neuroscience
Blegdamsvej 3
København N.

E-mail: lara.kristin.sach@sund.ku.dk

Job responsibilities
Kiehn Lab